Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.) 

1. Az előterjesztés célja

1.1 A miniszteri rendelet kiadásáról szóló előterjesztés elfogadásával elérni kívánt közpolitikai cél

A Nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében 2013. január elsejével a pedagógiai szakszolgálatok állami irányítás alá kerülnek és feladataikat az állam látja el.
A szétaprózott, a gyakran azonos feladatokat ellátó intézményrendszer megszűnik, s megyei szervezetek jönnek létre, melyek járási tagintézményei teljes körű feladatellátást biztosítanak. Az egységes rendszer előnye, hogy egy nyilvántartásból nyomon követhető, egy-egy gyermek mikor, milyen, mennyi ideig tartó szakszolgálati ellátásban részesült, valamint, hogy így a gyermek egy helyen jut hozzá a szükséges ellátásokhoz.

Jelenleg rendkívül nagy területi egyenlőtlenségek tapasztalhatók az ellátásban, ezért az egyes megyék mutatóira épülő, ellátási különbségeket konzerváló bázisalapú tervezést az egyenlő hozzáférést biztosító országos átlagot figyelembe vevő tervezés váltja fel.

 

1.2. A miniszteri rendelet kiadásáról szóló előterjesztés szükségességének okai

A pedagógiai szakszolgálatok körébe jelenleg nyolc – korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő nevelés, szakértői, és rehabilitációs bizottsági tevékenység, nevelési tanácsadás, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, logopédiai ellátás, konduktív pedagógiai ellátás, gyógytestnevelés – feladat tartozik, melyek ellátására az egyes feladatokra létrehozott intézményekben, illetve egy vagy több feladatot ellátó egységes pedagógiai szakszolgálati intézményekben kerül sor. Az ellátás szintjei, formái és kompetenciái vonatkozásában a feladatok átfedéseitől sem mentes intézményrendszerben nem követhető nyomon, hogy egy-egy gyermek, tanuló mely ellátásokban vesz egyidejűleg részt, így azok összehangoltsága, egymásra hatása és eredményessége sem követhető nyomon.

A pedagógiai szakszolgálatok keretében többletszolgáltatásban részesülő gyermekek, tanulók hazai ellátórendszerében jelentős – objektív okokkal alá nem támasztható – különbségek vannak az egyes ellátásokat igénybe vevők arányában. A megyék közötti szóródás pl. a logopédiai ellátás esetében 4,9-12%, és az egy logopédusra jutó ellátotti létszám 30-120 fő között szóródik, a nevelési tanácsadás ellátásait a különböző megyékben a gyermekek, a tanulók 8,5-29,8% aránya veszi igénybe, gyógytestnevelésben ugyanennek a körnek a 2,6-11,9 %-a részesül.

Az ellátásban meglévő jelentős területi egyenetlenségek miatt a bázisalapú - az egyes megyékben lévõ jelenlegi ellátási mutatókra épülõ - tervezés az ellátási különbségeket konzerválná, nem biztosítaná a szükséges és elégséges, egyenlõ hozzáférést biztosító ellátórendszer létrejöttét, ezért a tervezés az egyes ellátásokat igénybe vevők országos átlag alapján számított arányára alapul. A főváros, és az egyes megyék eltérő gyermek-, és tanulólétszáma miatt a fővárosi, a megyei pedagógiai szakszolgálati intézményekben kötelezően foglalkoztatottak számát ezért fővárosi, megyei szinten határozza meg a rendelet.

A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) köznevelési rendszer intézményei körében a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására egy intézményt, a pedagógiai szakszolgálati intézményt nevesíti (Nkt. 7. § (1) bekezdés i pont), melynek feladatköre valamennyi szakszolgálati feladat ellátására kiterjed (Nkt. 18. § (2) bekezdés). Pedagógiai szakszolgálati feladatot az e célra létrehozott intézményeken kívül az egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmény (EGYMI) is elláthat, de a feladatra külön szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységet kell létrehozni (Nkt. 20. § (9) bekezdés). A jelenlegi nyolc szakszolgálati feladat 2013. január 1-jétõl tízre emelkedik, bõvül az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátással, és a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozásával (Nkt. 18. § (2) bekezdés).

2013. január 1-jétõl valamennyi szakszolgálati feladatot az állam lát el intézmény alapításával és fenntartásával, továbbá egyházi vagy magánintézmény fenntartójával kötött köznevelési szerzõdés útján.

 

1.3. Az elõterjesztéssel érintett közfeladat változása

A javaslat meglévõ közfeladat hatékonyabb ellátására irányul.

 

A tervezet letölthető innen: Pedagógiai szakszolgálati intézmények működése.pdf