Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.

 

 
 
 


A Gyógypedagógiai Szemle közlési feltételei

 

 

Kedves Szerzőink!

 

A cikkek leadása előtt kérjük, ellenőrizzék leadásra szánt cikküket, tanulmányukat.

Az Eredeti közlemények című rovatba leadott tanulmányok gyors megjelentetése érdekében az alábbi lista segítségével ellenőrizzék az adatokat és a közlési feltételeket. Kérjük, az adataikat az alábbi sorrendben tüntessék fel!

A többi rovatban megjelentetett cikkekre az angol és magyar absztrakt és kulcsszavak nem vonatkozik, de a többi feltétel érvényes.

 

A cikk vagy tanulmány elején:

- Szerző(k) munkahelye

- A cikk vagy tanulmány címe

- Szerző(k) neve

- Szerző(k) email címe

- Magyar nyelvű összefoglaló (absztrakt)

- Kulcsszavak

- A cikk vagy tanulmány angol nyelvű címe

- Angol nyelvű összefoglaló (absztrakt)

- Angol nyelvű kulcsszavak

 

A cikk vagy tanulmány után:

- A cikkben vagy tanulmányban hivatkozott irodalom (Minden hivatkozás szerepeljen az irodalomjegyzékben!)

- Minden ábra/táblázat/kép megvan képfájlban (*jpg, *tif, *bmp)

 


 

Közlési feltételek (letölthető pdf)

Megújult formában, új feltételekkel jelenik meg a Gyógypedagógiai Szemle. A folyóirat olyan kéziratokat fogad el közlésre, amelyek a gyógypedagógia és határterületeinek kérdéseivel foglalkozik. Így közöl eredeti kutatási beszámolókat, tanulmányokat, témaösszefoglaló írásokat, helyt ad a gyakorlati műhelymunka bemutatásának, esetelemzéseknek. Megjelentet gyógypedagógia-történeti írásokat, beszámol a gyógypedagógiát érintő hazai és nemzetközi eseményekről, közzétesz könyv- és folyóiratismertetéseket. Terjedelmi korlát: 40.000 karakter (képekkel, ill. táblázatokkal max. 20 oldal).

 

Szempontok a kézirat elkészítéséhez

A kéziratot kérjük kettő kinyomtatott példányban és DOC vagy RTF kiterjesztésű Word file-ban (bármilyen adathordozón vagy email-en) is benyújtani. Kérjük ügyeljenek, hogy a file-ok vírusmentesek legyenek.

A cikk elé külön oldalon kérjük feltüntetni a tanulmány címét, a szerző(k) nevét, munkahelyének pontos megnevezését, e-mail címét és levelezési címét.

Az 'eredeti közlemények' 10-12 soros magyar és angol nyelvű összefoglalását (absztrakt) és a cikk tárgyának 5-6 kulcsszavát (címkéjét) angolul és magyarul külön oldalon kell csatolni a közleményhez, a cikk címével (szintén angolul és magyarul) együtt.

 

Néhány hasznos információ

Főszöveg

Nagyjából egyforma oldalak: 1 oldalon kb. 30 sor, 12 pt-os betű (Times New Roman), 1.5-es sortávolság, mindkét oldalon 3 cm-es margó.

Apró betűs szöveg

Ugyanolyan, mint a főszöveg, de a nyomtatott kéziraton a margón húzott függőleges vonallal és a "petit" felirattal jelölhető.

Tartalom, címek

Teljes tartalomjegyzék, amely kivétel nélkül valamennyi címet tartalmazza, amelyek a szövegen belül vannak. Címek hierarchiáját a legszerencsésebb a betűnagysággal és a félkövér kiemeléssel jelezni.

Kiemelések

Célszerű csak kurzív (dőlt, italic) és félkövér (bold) kiemelést használni. Ritkítás, aláhúzás és egyéb más variáció szerepeltetése a szövegben nem javasolt.

A lábjegyzeteket a footnote/lábjegyzet paranccsal előállítva, arab számokkal sorszámozva kérjük.

Táblázatok

A táblázatokat a lehető legegyszerűbb, a szerkezetet feltüntető formában (egyszerű Word táblázat) célszerű elkészíteni.

Felsorolások, számozások

Az adott kéziraton belül lehetőleg egységes formában legyenek. Ha egy fejezeten belül a címek jelölésére pl. a számozás kerül alkalmazásra, akkor – amennyiben a tartalom nem teszi szükségessé a változtatást – a további fejezetekben is ez a megoldás maradjon.

Idegen betűk, szimbólumok, jelek, rövidítések, betűszavak

A Word for Windows tálcán kínált automatizmusainak (pöttyözött, sorszámozott, francia bajuszos bekezdések, görög betűk, copyright stb.) használatakor a tördelőprogramba konvertálás után az automatizmus vagy zavaró karakterként jelenik meg, vagy eltűnik. A szövegszerkesztő lehetőségeit a kéziratban csak oly mértékben javasolt használni, hogy az a további feldolgozást ne zavarja.

A szakszavak írása egységes legyen.

Lehetőség szerint kerüljük a rövidítéseket, betűszavakat. Amennyiben mégis ilyen kerül a műbe, az első előforduláskor a szó mellett közvetlenül zárójelben magyarázzuk meg, vagy közöljük egy mellékelt rövidítésjegyzékben.

Oldalszámozás

Az oldalszám (1-től folyamatosan) a kéziraton lehetőleg alul szerepeljen.

Ábrák

Mindegyik ábrafajtára vonatkozik, hogy a fénymásolt és tintapatronos nyomtatóval készített ábrákat nem fogadjuk el, ezek a további előkészítés szempontjából használhatatlanok. Célszerű az ábrákat és fotókat egy külön dossziéban összegyűjteni, számozni, feliratozni és helyüket a kéziratban pontosan megjelölni.

Színes ábra

Lehet színes papírkép.

Fénykép

Kifogástalan minőségű, eredeti felvétel fogadható el.

Röntgenfelvétel

Az eredeti felvétel azonos (pozitív vagy negatív) állásban.

Szkennelt ábra/fotó

300 DPI, JPG, BMP vagy TIF kiterjesztésű file-okat kérünk.

Ábrák jelzései, számozásai

Az ábrák sorszámát vonalas ábrán a papír sarkán, fényképen a kép hátoldalán, dia esetén a diakereten szükséges feltüntetni. A kép helyes állását talpas nyíllal javasolt jelölni. A nyíl hegye a kép tetejét mutassa.

Az ábrát semmiképpen se illessze a Word dokumentumba (ha kinyomtatva is eljuttatja írását, abba bele lehet tördelve). Szövegbeni helyét megjelölve külön fájlként juttassa el hozzánk, a fentebb felsorolt formátumok valamelyikében.

Mástól átvett ábra

Közléséhez a szerző, ill. a kiadó engedélye, élő személy felismerhető képének közléséhez az illető (vagy képviselője) hozzájárulása szükséges. Ennek beszerzése a Szerző kötelessége.

Hivatkozás

A szövegen belül: (HAEBERLIN 1993), vagy (HAEBERLIN 1993: 13–17).

Szerzőtársak esetén: (HAEBERLIN–FELLENDORF 1993).

Amennyiben egy zárójelen belül több hivatkozás szerepel, kérjük, pontosvesszővel válassza el őket.

 

Irodalomjegyzék

Az irodalomjegyzék a szerzők nevének ábécérendjében készüljön.

Ha az irodalomjegyzékben egy szerzőtől/szerkesztőtől több tétel is szerepel, ezeket a megjelenés időrendjében kell közölni.

Ha a hivatkozott irodalmat kettőnél több szerző írta, magyar szerzőknél: és mtsai, idegen nyelvű szerzőknél: et al. rövidítést kell alkalmazni.

Ugyanazon szerzőtől azonos kiadási év esetén az évszám után az a-b-c jelzést használjuk.

Könyvekben, tanulmánykötetekben szereplő irodalmak esetében: In: ........ és a szerkesztő neve, folyóiratokban: In: ........... és a folyóirat száma kerüljön feltüntetésre.

Mindkét esetben az oldalszám megjelölésével. Az irodalomjegyzéket a következőképpen javasoljuk egységesíteni:

[szerző/szerkesztő] [(kiadás éve)]: [cím]. [kiadó], [helység].

Néhány példa:

- GORDOSNÉ SZABÓ A. (1993): Bevezetés a gyógypedagógiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

- CSOCSÁN E. (1998) Európai trendek a látássérültek pedagógiájában. In: Gordosné Szabó A. (szerk.) Látássérültek Magyarországon. MVGYOSZ, Budapest, 183–191.

- HAEBERLIN, U. (Hrsg.) (1996) Heilpädagogik als wertgeleitete Wissenschaft. Verlag Paul Haupt, Bern.

- FELLENDORF, G. (1981) A fogyatékos személyek integrációja. In: Gyógypedagógiai Szemle, 4., 263–275.

 

Instrukciók a kézirat leírójának

A file-ok elkészítéséhez a Word for Windows program ajánlott. A szöveget kérjük RTF vagy DOC kiterjesztésű file-okban menteni. A beíráskor nem javasolt a Word automatizmusait használni (pl. automatikus számozás), ezek a tördelőprogramba konvertáláskor egyszerűen eltűnnek, vagy egyéb más gondot okozhatnak.

Leíráskor

- A szóköz másra nem használatos, minthogy két szó közé kerüljön egy.

- Tabulátorra általában nincs szükség (a táblázatok legegyszerűbben táblázatszerkesztővel kivitelezhetők).

- Manuális elválasztás nem használatos, ezt a számítógép elvégzi. Az se baj ha a program nem használ elválasztást.

- Kérjük figyelembe venni a kötőjel és a gondolatjel, esetleg francia bajuszos bekezdés közötti különbségeket: (- kötőjel; – gondolatjel; — bár a billentyűzeten létezik, a magyar helyesírásban már nem használatos).

- Magyar idézőjel használata: "az idézőjel és az idézett szöveg között soha ne legyen szóköz!".

- Kerek zárójel használata: (a zárójel és a zárójelben lévő szöveg között soha ne legyen szóköz!). A [ ] jel a kerek zárójelen belül lévő zárójelnek felel meg. A / jelnek semmi köze a zárójelhez, és/vagy, szerző/szerkesztő stb. esetén használatos.

- Egyéni stílusok és sablonok alkalmazása nem ajánlott.

- A filenév logikus, mások számára is érthető legyen.

- A file- és alkönyvtárnevek ékezetes karaktert ne tartalmazzanak.

 

 

Durmits Ildikó, Rosta Katalin