Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.) 

 

Az alábbi oldalakon a 41. Országos Szakmai Konferencia (Tatabánya, 2013. június 20-21-22.) szakosztályi programjait láthatják. Ezek a szakosztályi programok június 21-én (pénteken) voltak megtartva.

Kerettéma: „A hagyományait megőrizve megújult magyar gyógypedagógiai tevékenység” (Gordosné, 2004) Tantervek, terápiás, programok a gyógypedagógiai szolgáltatások rendszerében.

 

 

 

Szakosztályvezető: Sum Ferenc

Üléselnök: Szekeres Ágota

 

 

9.00 - 9.20

Előadás címe: Az óvodából az iskolába való egyéni átvezetések lehetséges módozatai

Előadó neve: Bányásziné Lukács Margit

Delegáló intézmény, munkahely: Integrált Köznevelési Intézmény, Kiskőrös

Összefoglalás: Az Integrált Közoktatási Intézményben, Kiskőrösön, évek óta fontos a különböző sérüléssel élő gyermekek integrációja, a differenciált tanulásszervezés (Lépésről-lépésre program, kooperatív struktúrák, projektoktatás, portfólió) alkalmazása, a tanulók sokoldalú és hatékony fejlesztése érdekében. Ahhoz, hogy ez sikeres, tevékenységbe ágyazott, élményt nyújtó tanulási folyamat legyen, fontos, hogy megvalósuljon az iskolához való pozitív viszonyulás. Ennek alapja, hogy az óvodából érkező gyermek megismerje az iskolai közeget, s leendő tanítója pedig megismerje az iskolába lépő gyermek szokásait, készségeit, képességeit, szociokulturális környezetét. Ez által megvalósul a zökkenőmentes óvodából-iskolába való átmenet, ez a nagy változás a kisgyermek életében, s azonnal elkezdődik, egy hatékony fejlesztési folyamat, amely a gyermek alapos megismerésére épül, s egyéni fejlesztési terv alapján történik.
A probléma, hogy az óvoda-iskola átmenetre az első osztályos tanulókat fogadó intézményeknek nincs kidolgozott „egyéni átvezetési terve”. Az Integrált Közoktatási Intézmény pedagógusai ennek a problémának orvoslására fűzték egybe a már évek óta alkalmazott, s jól bevált gyakorlatukat, s alkották meg az „Egyéni átvezetési terv az óvoda iskola átmenetre” című dokumentumot.

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

9.20 - 9.40

Előadás címe: A diszkalkulia terminológiájának változása a szakszolgálati tevékenységben, illetve általános iskolák és érintett családok véleménye a diagnosztikáról, terápiáról

Előadó neve: Farkasné Gönczi Rita

Delegáló intézmény, munkahely: ELTE NDI

Összefoglalás: Az elmúlt pár évben a diszkalkulia terminológiájában, diagnosztikájában forradalmi előrelépések történtek. Jelen előadás a téma gyakorlati alkalmazói körében végzett kérdőíves felmérés eredményeiből szemezget. Többek között bemutatja, hogy 2007 és 2012 között a szakszolgálati tevékenységet folytató intézményekben egységesen a BNO kódrendszert alkalmazzák, ezzel egységes terminológiát teremtve. Rávilágít a gyógypedagógusok, pedagógusok véleményére az iskolák szakmai támogatását illetően. Végül participatív módon az érintett gyermekpopuláció tagjai fogalmazzák meg igényüket az odafigyelésre, részletesebb magyarázatra, pozitív támogatásra.
Részletesebb információk elérhetőek a témában a www.dyscalculiaport.hu és a www.dyscalculiaport.blogspot.com oldalakon.

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

9.40 - 10.00

Előadás címe: Hogyan lehet jó gyakorlatokkal segíteni az integrációs folyamatokat?

Előadó neve: Schaffer István

Delegáló intézmény, munkahely: Integrált Köznevelési Intézmény, Kiskőrös

Összefoglalás: Az előadás a kiskőrösi Integrált Közoktatási Intézmény dolgozói által kifejlesztett jó gyakorlatokat mutatja be, melyek hatékonyan támogatják az integrációs folyamatokat.
A többségi intézmények számára a mai napig problémát jelent a különleges bánásmódot igénylő gyermekek integrálása, tanórai és tanórán kívüli fejlesztése. Ők azok, akik különböző okok miatt lemorzsolódnak, peremhelyzetbe kerülnek és továbbtanulási esélyeik jelentősen csökkennek. Ezek a jó gyakorlatok a hétköznapok munkáját segítik azáltal, hogy különböző területeken és témákban kínálnak lehetőséget az integrációs folyamatok megsegítésére.
Az előadás részletesen mutat be tizenöt - a kiskőrösi intézmény által kifejlesztett - jó gyakorlatot, melyek hosszú távon nyújtanak hathatós módszertani segítséget a sérült, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek sikeres integrációjához.

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

10.00 - 10.20

Előadás címe: Projektoktatás - hagyomány és modern nevelési-oktatási módszerek összekapcsolódása a gyógypedagógiában

Előadó neve: Vargáné Éder Etelka

Delegáló intézmény, munkahely: Éltes Mátyás Nevelési-Oktatási Központ, Mosonmagyaróvár

Összefoglalás: A magyar gyógypedagógia megújulási folyamatának szerves részét képezték/képezik azok a pedagógiai módszertani eljárások, eszközök, melyekről sokan úgy vélték, hogy csak a többségi intézményekben alkalmazhatóak. Mostanra gyakorlattá váltak a kooperatív tanulási-tanítási technikák, és a projekttanítás a gyógypedagógiai intézményekben, és igazolást nyert, hogy előzményeit tekintve (cselekedtető tanulásszervezés, egyéni képességekhez való igazodás, közös tevékenykedés, képességfejlesztés, stb.) múltja van a gyógypedagógiai nevelési-oktatási eljárások sorában. Intézményünkben az elmúlt tíz évben kialakult jó gyakorlat támasztja alá, hogy a projekttanítás a legkülönbözőbb témákban, időtartamban megvalósítható, komplex fejlesztő hatása bizonyítható.

 

 

10.20 - 10.40     SZÜNET

 

 

10.40 - 13.00 WORKSHOP: A képességfejlesztés lehetőségei tanulásban akadályozott tanulók körében

Előadók neve: Fazekasné Fenyvesi Margit, Papp Gabriella, Szabó Ákosné, Szenczi-Velkey Beáta, Vargáné Molnár Márta, Virányi Anita

Delegáló intézmények, munkahelyek: ELTE BGGYK és KRE TFK

Összefoglalás: A gyógypedagógia szak tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányán öt nagy képességterület fejlesztésére készülnek fel a hallgatók: a kommunikációs képességek-, a kognitív képességek-, az orientációs és kreatív képességek-, a motoros képességek- és a szociális képességek fejlesztésének módszertana stúdiumok keretén belül. Workshopunkban ezekre a tanegységekre kidolgozott digitális tartalmakba szeretnénk betekintést nyújtani az érdeklődő kollégáknak.

 

 

 

 

Szakosztályvezető: Radványi Katalin

Üléselnök: Varga Imre

 

 

9.00 - 9.20

Előadás címe: Az AAK kommunikációelméleti megközelítése és gyakorlati aspektusai

Előadó neve: Galgóczy Anna (1) - Pál Horváth Rita (2) - Mede Perla (3)

Delegáló intézmény, munkahely: ELTE B.G. Gyógypedagógiai Kar (1) (3) Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon, 1098 Budapest, Friss utca 2. (2)

 

 

9.20 - 9.40

Előadás címe: Alternatív kommunikációs eszközök az FSZK-ban

Előadó neve: Simonics Benjámin

Delegáló intézmény, munkahely: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Budapest

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

9.40 - 10.00

Előadás címe: Kérdések és lehetőségek az értelmileg akadályozott tanulók iskolai olvasástanításában

Előadó neve: Pál - Horváth Rita

Delegáló intézmény, munkahely: Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon, 1098 Budapest, Friss utca 2.

 

 

10.00 - 10.20

Előadás címe: Ló asszisztált tanulás: mi mindent tanulhatunk a lovaktól, vagy a lovak által?

Előadó neve: Bozori Gabriella

Delegáló intézmény, munkahely: Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány, 1066 Budapest Teréz krt. 24.

Összefoglalás: A ló által facilitált, támogatott tanulás során a ló nem csupán terápiás „eszköz”, hanem egy olyan partner, amely segíti a gyermekeket, a fiatalokat a tanulási folyamatban. A lovak viselkedésének megismerése, és megértése révén a gyerekek sikeresebbek és hatékonyabbak lehetnek emberi kapcsolataikban is, mert a bizalom és lojalitás, amit az állatok közvetítenek feléjük, segíthet a kortársakkal való kontaktusok kialakításában is. A ló és a lovas környezet elősegíti azt, hogy a sérült, fogyatékos, akadályozott emberek könnyebben tudjanak felelős döntéseket meghozni, „vezetési képességeket” kialakítani önmagukban, emellett segítheti a munkavégzésre való felkészülést valamint könnyebbé, érdekesebbé teszi a tanulást. A lovakkal való munka támogatja a gyermekeket, fiatalokat abban, hogy megtapasztalják a cselekedeteik feletti kontroll érzését, hogy megértsék az akciók és reakciók közvetlen kölcsönhatását, hogy megtanulják, hogyan törődjenek egy lóval, hogy foglalkozzanak vele, ezáltal azt is, hogyan tudnak hatékonyan kommunikálni akár a lóval, a terapeutával, vagy a társaikkal. Ezáltal a lovaglás és a lovakkal való munka úgy is felfogható, mint egy társas, szociális tevékenység, mely elsőre talán kevésbé ijesztő a gyerekek számára, mint az emberekkel, vagy a társakkal való kapcsolatteremtés.

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

10.20 - 10.40

Előadás címe: A HKI alkalmazásának tapasztalatai az Integrált Közoktatási Intézményben

Előadó neve: Radványi Katalin (1) - Szerencsés Terézia (2) 

Delegáló intézmény, munkahely: ELTE B.G. Gyógypedagógiai Kar (1) Integrált Köznevelési Intézmény, Kiskőrös (2)

Összefoglalás: Az értelmileg akadályozott személyek iskoláskori fejlesztésének fontos része a szociális kompetenciák fejlesztése. Előadásunkban az értelmileg akadályozott tanulók kompetenciáinak mérésénél gyógypedagógiai diagnosztikai eszközként alkalmazható Heidelbergi Kompetencia Inventár (HKI) bemutatására kerül sor. A kiskőrösi intézményben a HKI-val történt felmérések eredményei alapján történő fejlesztés valósul meg egyéni, páros, illetve csoportformában.
Előadásunkban a team munkában, projektoktatás keretében történő fejlesztések bemutatására kerül sor, az egyéni sajátosságokra, valamint az erősségekre épülő tanórán kívüli foglalkozások visszacsatolására a mérési eredmények tükrében. Kimeneti szakaszban a nyílt munka-erőpiaci felkészítés lehetőségeinek bemutatására is sor kerül tanulói portfólió keresztmetszetében.

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

10.40 - 11.00   SZÜNET

 

 

11.00 - 11.20

Előadás címe: Participatív kutatás az intellektuális fogyatékossággal élő emberek önérvényesítése érdekében

Előadó neve: Heiszer Katalin

Delegáló intézmény, munkahely: ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola

Összefoglalás: Az intellektuális fogyatékossággal élő emberek önérvényesítésének támogatására a Play decide módszer alapján interaktív DVD-ket készítettünk egy intellektuális fogyatékossággal élő személyekből álló kutatócsoporttal. Gondolkodásunk elméleti keretét a Fogyatékosságtudomány (Barton, Oliver, 1997) és a fogyatékosság szociális modellje (Chappell et.al, 2001) adta, a módszertant pedig az inkluzív kutatások alapelve határozta meg (Walmsley, Johnson, 2003), amelynek alapján az intellektuális fogyatékossággal élő személyek szakértőként vesznek részt az őket érintő kutatások egész folyamatában. Az előadás a rövid módszertani ismertető mellett a DVD-k bemutatására fókuszál, amelyek egyelőre három témában (döntéshozatal, szabadidő és szerelem) kerültek kidolgozásra az érintettek és más szakértők által. A DVD-k célja, hogy általuk az intellektuális fogyatékossággal élő emberek komplex módon betekintést kapjanak az életüket érintő fontos kérdésekbe, gondolkozzanak azokról, illetve véleményük alakuljon ki az adott kérdéssel kapcsolatban.

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

11.20 - 11.40

Előadás címe: Magyarországi bentlakásos intézetekben élő felnőtt értelmi fogyatékos emberek állapotának vizsgálata 15 év tükrében. Két vizsgálat: 1994, 2009.

Előadó neve: Radványi Katalin - Csorba János

Delegáló intézmény, munkahely: ELTE B.G. Gyógypedagógiai Kar

Összefoglalás: Az előadók előbb áttekintik az értelmi fogyatékosok lakhatási- és életkörülményeinek magyarországi kutatástörténetét és kitérnek a jogszabályi környezet változásaira is, majd Illyés Sándor és munkatársainak 1994-es országos felméréséből megmaradt, értelmi fogyatékos intézeti gondozottakon felvett mintáját (n=83) hasonlítják össze egy 2009-es tolna megyei reprezentatív, az első mintához nemben, életkorban és IQ súlyossági eloszlásban illesztett (n=217) értelmileg akadályozott csoporttal. A két keresztmetszeti felvétel adatai: egy, másfél évtizeddel ezelőtti állapotról felvett, és egy jelenlegi látlelet az értelmi fogyatékosokat ápoló intézményeknél tanulságos különbségeket eredményezett. Úgy tűnik, bizonyos vonatkozásokban, főleg szociális kapcsolatok és egészségi tényezők vonatkozásában van haladás a gondozórendszerben, a totális intézmények is haladnak előre a gondozottak ellátásában, bár itt néhány releváns tényezőt, pl. lakhatás-kitagolás hatásait nem vizsgálhattunk. Ugyanakkor időközben kedvezőtlen tényezők is akkumulálódtak, pl. a szegénység markánsabb szerepe, megfelelő, intézeten kívüli munkahely hiánya -- ezek jó része tehát a társadalmi környezetből gyűrűzött be az intézménylakók életébe, miközben a lakók életfunkciói, adaptációs szintje vonatkozásában lényeges eltérést a két időpontban felmért minta között nem találtunk.

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

11.40 - 12.00

Előadás címe: Tehetséggondozás, avagy országos versenyek kiépítése és fenntartása

Előadó neve: Viedner Mónika

Delegáló intézmény, munkahely: Integrált Köznevelési Intézmény, Kiskőrös

Összefoglalás: Az előadás a kiskőrösi Integrált Közoktatási Intézményben folyó tehetséggondozást mutatja be az értelmileg akadályozott tanulókra fókuszálva. Az intézményben dolgozó pedagógusok hisznek abban, hogy mindenki tehetséges, ezáltal meg kell, hogy kapja azt a fejlesztést ami segítheti a későbbi társadalmi integrációt. A művészetek és a sport remek lehetőséget adnak a hátrányok csökkentéséhez, a fogyatékos tanulók sikerélményhez juttatásához. Az előadás rámutat azokra az intézményben folyó korszerű tanulásszervezési eljárásokra, amelyek segítik a tehetségek azonosítását. Bemutatja azokat a formákat amelyeken keresztül a tehetséggondozás megvalósul, feltárja azokat a kompetenciákat, amelyek a tudatos fejlesztés által mozgósításra kerülnek. Az intézményünk szervezésében lebonyolított – már hagyománnyá váló - tehetségkutató versenyek, rendezvények jó alapot biztosítanak a fogyatékkal élők társadalmi elfogadásának.

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

12.00 - 12.20

Előadás címe: Gyógypedagógiai pszichológiai vizsgálati gyakorlat a középsúlyos értelmi fogyatékosok és a súlyosan halmozottan fogyatékosok körében.

Előadó neve: Sztaniszlavszky Márta - Brém Zsófia

Delegáló intézmény, munkahely: 4. sz. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

12.20 - 12.40

Előadás címe: A közösségi alapú ellátások és a gyógypedagógiai intézmények szerepe 

Előadó neve: Horváth Péter

Delegáló intézmény, munkahely: ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola

 

 

 

 

Szakosztályvezető: Hegyiné Honyek Katalin

Üléselnök: Hegyiné Honyek Katalin

 

 

9.00 - 9.20

Előadás címe: Hogyan készül a Szakértői vélemény? (A Látásvizsgáló OSZRB jelenlegi vizsgálati protokolljának bemutatása és a vizsgálatra érkezők megoszlása a diagnózis és ellátás szerint)

Előadó neve: Kiss Erika

Delegáló intézmény, munkahely: Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ, Budapest

Összefoglalás: A Szakértői Bizottság vizsgálati team-munkájának bemutatásán keresztül beszámolunk a vizsgálati vélemény egyes részei mögött rejlő szakemberek munkájáról és az alkalmazott eljárásokról.  Az előadás első része kitér a dilemmás és még „fejlesztésre” szoruló vizsgálati helyzetekre. A második részben a 2012. naptári évben megvizsgált gyermekek diagnózis szerinti eloszlási arányait kívánjuk bemutatni, utalva az ellátási módokra is.

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

9.20 - 9.40

Előadás címe: A TARC módszer elektronikus feldolgozása a Vakok Óvodájában végzett kutatás alapján

Előadó neve: Léka István

Delegáló intézmény, munkahely: Vakok Általános Iskolája, Óvodája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Diákotthona és Gyermekotthona, Budapest

Összefoglalás: A kutatást súlyosan-halmozottan fogyatékos óvodáskorú gyerekkel végeztem el a Vakok Óvodájában. Mozgáskorlátozott, látássérült, tanulásban akadályozott gyerekekkel dolgoztam. Elsődleges célom a mindennapi tevékenységek megtanulásának dokumentálása, a fejlődés ütemének mérése és az ezekből való tanulságok leszűrése volt. Ehhez a TARC - módszert alkalmaztam. Előadásomban bemutatom a TARC - módszert, annak előnyeit és hátárnyait, valamint digitalizálására tett törekvéseimet. Végül bemutatom a TARC-Programot, mellyel rendkívül egyszerű lesz a súlyosan- halmozottan fogyatékos személyek fejlődésének nyomomkövetése.

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

9.40 - 10.00

Előadás címe: Óvodai nevelés és iskolára felkészítés halmozottan fogyatékos látássérült gyermekek esetében

Előadó neve: Kassai Ágnes

Delegáló intézmény, munkahely: Vakok Batthyány László Gyermekotthona, Budapest

Összefoglalás: Súlyosan halmozottan (látás-, mozgás-, értelem-, kommunikáció) sérült gyermekek óvodai nevelése a gyakorlat tükrében. Az óvodai tagozatunkon folyó mindennapi életet, szakmai munkát szeretném bemutatni előadásomban. Hogyan alakítjuk ki a napirendet, programokat, hogyan épülnek fel a foglalkozások, milyen területek fejlesztésével foglalkozunk irányított keretek között. A gyerekeink állapotához képest milyen lehetőségekkel tudunk élni a valóságban.

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

10.00 - 10.20

Előadás címe: A Világsuli program a budapesti Gyengénlátók Iskolájában

Előadó neve: Kelemen Csilla

Delegáló intézmény, munkahely: Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona, Budapest

Összefoglalás: Egy hároméves nemzetközi, innovatív project bemutatása, mely partnerségek kialakítására törekszik, a tanulók idegen nyelvi, kommunikációs, kulturális és kooperatív képességeinek fejlesztésén keresztül. Megvalósítási lehetőségek, nehézségek, sikerek és eredmények látássérült tanulókkal.

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

10.20 - 10.40

Előadás címe: A Világsuli program a budapesti Gyengénlátók Iskolájában

Előadó neve: Kelemen Csilla

Delegáló intézmény, munkahely: Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona, Budapest

Összefoglalás: Lásd feljebb ...

 

 

10.40 - 11.00   SZÜNET

 

 

11.00 - 11.20

Előadás címe: Az agressziókezelés lehetőségei gyógypedagógiai intézményekben

Előadó neve: Fazekas Ágnes

Delegáló intézmény, munkahely: Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona, Budapest

Összefoglalás: Az iskolai agresszió terjedése világjelenség, és Magyarországon is az érdeklődés homlokterébe került. Az elmúlt években egyre több iskolai bántalmazásra derült fény, amely felkeltette a figyelmet, főként azok az esetek, ahol diákok vertek tanárokat. Az erőszak természetesen a mi iskolánkban is jelen van, különösen a diákotthonban, ahol a családjukat nélkülöző, sokszor pszichés zavarral küzdő gyerekek gyakran fordulnak egymás ellen. Iskolapszichológusként nap mint nap találkozom ezzel a problémával, amit többféleképpen próbáltam megoldani, kevés sikerrel. Előadásomban két olyan elméletet és gyakorlatot mutatok be, amely alkalmas arra, hogy hatékonyan kezelje a bentlakásos iskolában élő gyerekek agresszív viselkedését. A miliőterápia eredetileg az egészségügyben kidolgozott komplex. gyógyító eljárás, amely a kiscsoportban végzett munkát helyezi a középpontba, ettől várja a személyiség épülését. A Békés Iskolák Program pedig az egész iskolai közösség légkörének áthangolásával éri el az agresszív viselkedés visszaszorulását."

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

11.20 - 11.40

Előadás címe: Az agressziókezelés lehetőségei gyógypedagógiai intézményekben

Előadó neve: Fazekas Ágnes

Delegáló intézmény, munkahely: Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona, Budapest

Összefoglalás: lásd feljebb ...

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

11.40 - 12.00

Előadás címe: 40 éves a látássérült gyermekek oktatása, nevelése Debrecenben

Előadó neve: Bencze Anikó

Delegáló intézmény, munkahely: Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola és Kollégium Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola Intézményegység, Debrecen

Összefoglalás: Hazánkban az első, teljes tagozatú gyengénlátó gyermekek számára létrejött intézmény Debrecenben nyitotta meg kapuit 1972. szeptember 27-én. Negyven év telt el az intézmény megnyitása óta. Sok ember – tanítvány, pedagógus, itt dolgozó, szülő – számára volt fontos, és meghatározó a mai napig iskolánk. Az évforduló jó alkalom arra, hogy felelevenítsük a legfontosabb eseményeket. Az eltelt időszak ma már történelem, melynek ismerete fontos mindannyiunk számára. Tisztelettel és szeretettel emlékezzünk az itt tanítókra és tanulókra egyaránt. A múltba nézés erőt adhat a jelen kihívásaihoz, hitet a jövő nemzedéke számára. 

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

12.00 - 12.20

Előadás címe: A gyógypedagógus/rehabilitációs tanár szerepe és feladata a vakvezetős kutyás közlekedés oktatásában

Előadó neve: Kónya Kata

Delegáló intézmény, munkahely: Szempont Alapítvány, Budapest

Összefoglalás: A Szempont Alapítvány és a Magyar Vakok és Gyengénlátók Szövetsége Vakvezető Kutyaiskolája 2009-ben kezdte el a szoros szakmai együttműködést a témában, a vakvezető kutyás látássérültek vizsgára való felkészítésében. 2010-ben a Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség Egyesület megújította a vakvezető kutyák vizsgaszabályzatát. Innentől vesznek részt a Szempont Alapítvány rehabilitációs szakemberei (gyógypedagógus alapvégzettségűek) az MVGYOSZ-VKI vakvezető kutya átadásaiban, a látássérült személyek felkészítésében, valamint a vizsga során is aktív szerepet kapnak.

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

12.20 - 12.40

Kérdések, hozzászólások az elhangzott témákról.