Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.) 

Szakosztályvezető: Sum Ferenc

Üléselnök: Szekeres Ágota

 

 

9.00 - 9.20

Előadás címe: Az óvodából az iskolába való egyéni átvezetések lehetséges módozatai

Előadó neve: Bányásziné Lukács Margit

Delegáló intézmény, munkahely: Integrált Köznevelési Intézmény, Kiskőrös

Összefoglalás: Az Integrált Közoktatási Intézményben, Kiskőrösön, évek óta fontos a különböző sérüléssel élő gyermekek integrációja, a differenciált tanulásszervezés (Lépésről-lépésre program, kooperatív struktúrák, projektoktatás, portfólió) alkalmazása, a tanulók sokoldalú és hatékony fejlesztése érdekében. Ahhoz, hogy ez sikeres, tevékenységbe ágyazott, élményt nyújtó tanulási folyamat legyen, fontos, hogy megvalósuljon az iskolához való pozitív viszonyulás. Ennek alapja, hogy az óvodából érkező gyermek megismerje az iskolai közeget, s leendő tanítója pedig megismerje az iskolába lépő gyermek szokásait, készségeit, képességeit, szociokulturális környezetét. Ez által megvalósul a zökkenőmentes óvodából-iskolába való átmenet, ez a nagy változás a kisgyermek életében, s azonnal elkezdődik, egy hatékony fejlesztési folyamat, amely a gyermek alapos megismerésére épül, s egyéni fejlesztési terv alapján történik.
A probléma, hogy az óvoda-iskola átmenetre az első osztályos tanulókat fogadó intézményeknek nincs kidolgozott „egyéni átvezetési terve”. Az Integrált Közoktatási Intézmény pedagógusai ennek a problémának orvoslására fűzték egybe a már évek óta alkalmazott, s jól bevált gyakorlatukat, s alkották meg az „Egyéni átvezetési terv az óvoda iskola átmenetre” című dokumentumot.

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

9.20 - 9.40

Előadás címe: A diszkalkulia terminológiájának változása a szakszolgálati tevékenységben, illetve általános iskolák és érintett családok véleménye a diagnosztikáról, terápiáról

Előadó neve: Farkasné Gönczi Rita

Delegáló intézmény, munkahely: ELTE NDI

Összefoglalás: Az elmúlt pár évben a diszkalkulia terminológiájában, diagnosztikájában forradalmi előrelépések történtek. Jelen előadás a téma gyakorlati alkalmazói körében végzett kérdőíves felmérés eredményeiből szemezget. Többek között bemutatja, hogy 2007 és 2012 között a szakszolgálati tevékenységet folytató intézményekben egységesen a BNO kódrendszert alkalmazzák, ezzel egységes terminológiát teremtve. Rávilágít a gyógypedagógusok, pedagógusok véleményére az iskolák szakmai támogatását illetően. Végül participatív módon az érintett gyermekpopuláció tagjai fogalmazzák meg igényüket az odafigyelésre, részletesebb magyarázatra, pozitív támogatásra.
Részletesebb információk elérhetőek a témában a www.dyscalculiaport.hu és a www.dyscalculiaport.blogspot.com oldalakon.

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

9.40 - 10.00

Előadás címe: Hogyan lehet jó gyakorlatokkal segíteni az integrációs folyamatokat?

Előadó neve: Schaffer István

Delegáló intézmény, munkahely: Integrált Köznevelési Intézmény, Kiskőrös

Összefoglalás: Az előadás a kiskőrösi Integrált Közoktatási Intézmény dolgozói által kifejlesztett jó gyakorlatokat mutatja be, melyek hatékonyan támogatják az integrációs folyamatokat.
A többségi intézmények számára a mai napig problémát jelent a különleges bánásmódot igénylő gyermekek integrálása, tanórai és tanórán kívüli fejlesztése. Ők azok, akik különböző okok miatt lemorzsolódnak, peremhelyzetbe kerülnek és továbbtanulási esélyeik jelentősen csökkennek. Ezek a jó gyakorlatok a hétköznapok munkáját segítik azáltal, hogy különböző területeken és témákban kínálnak lehetőséget az integrációs folyamatok megsegítésére.
Az előadás részletesen mutat be tizenöt - a kiskőrösi intézmény által kifejlesztett - jó gyakorlatot, melyek hosszú távon nyújtanak hathatós módszertani segítséget a sérült, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek sikeres integrációjához.

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

10.00 - 10.20

Előadás címe: Projektoktatás - hagyomány és modern nevelési-oktatási módszerek összekapcsolódása a gyógypedagógiában

Előadó neve: Vargáné Éder Etelka

Delegáló intézmény, munkahely: Éltes Mátyás Nevelési-Oktatási Központ, Mosonmagyaróvár

Összefoglalás: A magyar gyógypedagógia megújulási folyamatának szerves részét képezték/képezik azok a pedagógiai módszertani eljárások, eszközök, melyekről sokan úgy vélték, hogy csak a többségi intézményekben alkalmazhatóak. Mostanra gyakorlattá váltak a kooperatív tanulási-tanítási technikák, és a projekttanítás a gyógypedagógiai intézményekben, és igazolást nyert, hogy előzményeit tekintve (cselekedtető tanulásszervezés, egyéni képességekhez való igazodás, közös tevékenykedés, képességfejlesztés, stb.) múltja van a gyógypedagógiai nevelési-oktatási eljárások sorában. Intézményünkben az elmúlt tíz évben kialakult jó gyakorlat támasztja alá, hogy a projekttanítás a legkülönbözőbb témákban, időtartamban megvalósítható, komplex fejlesztő hatása bizonyítható.

 

 

10.20 - 10.40     SZÜNET

 

 

10.40 - 13.00 WORKSHOP: A képességfejlesztés lehetőségei tanulásban akadályozott tanulók körében

Előadók neve: Fazekasné Fenyvesi Margit, Papp Gabriella, Szabó Ákosné, Szenczi-Velkey Beáta, Vargáné Molnár Márta, Virányi Anita

Delegáló intézmények, munkahelyek: ELTE BGGYK és KRE TFK

Összefoglalás: A gyógypedagógia szak tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányán öt nagy képességterület fejlesztésére készülnek fel a hallgatók: a kommunikációs képességek-, a kognitív képességek-, az orientációs és kreatív képességek-, a motoros képességek- és a szociális képességek fejlesztésének módszertana stúdiumok keretén belül. Workshopunkban ezekre a tanegységekre kidolgozott digitális tartalmakba szeretnénk betekintést nyújtani az érdeklődő kollégáknak.