Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.) 

Szakosztályvezető: Őszi Tamásné

Üléselnök: Őszi Tamásné

 

 

9.00 - 9.20

Előadás címe: A KEM Óvodája, Általános Iskolája Speciális Szakiskolája Készségfejlesztő Szakiskolája Diákotthona és Gyermekotthona bemutatása - az iskolán belüli autista csoportok bemutatása

Előadó neve: Ertl Dóra, Kovács Marianna, Takács Tünde

Delegáló intézmény, munkahely: A KEM Óvodája, Általános Iskolája Speciális Szakiskolája Készségfejlesztő Szakiskolája Diákotthona és Gyermekotthona, Tata

Összefoglalás: Iskolánk ebben a tanévben ünnepelte 25. évfordulóját, a megye területéről fogadunk diákokat, akiket enyhe, néhány esetben középsúlyos értelmi fogyatékossággal diagnosztizálnak. Igény merült föl autista gyermekek ellátására, melyet a vezetőség örömmel támogatott. Szinte a kezdetektől beindult az autista csoportunk, öt éven át az Autizmus Kutatócsoport szakmai támogatásával. Kollégiumi ellátást is tudunk biztosítani a speciális igényű gyermekeknek, ez óriási vonzerő a szülők számára.
Az iskolai csoportok száma bővült, két általános iskolai és egy szakiskolai (9-10.-es) csoport működik jelenleg, 14 tanulóval. Hárman, akik autizmus diagnózissal rendelkeznek, életkoruknak megfelelő iskolai osztályokban tanulnak. Az iskola vezetősége mindig gondot fordított a megfelelő fejlesztő ellátásokra. Kiemelkedik a gyógyúszás, tervezett szenzomotoros tréning, gyógylovaglás, amit a kezdetektől biztosítottak tanulóinknak.

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

9.20 - 9.40

Előadás címe: Autista csoportok részvétele az iskolai életben  -  Egy ünnepély története

Előadó neve: Ertl Dóra, Kovács Marianna, Takács Tünde

Delegáló intézmény, munkahely: A KEM Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona, Tata

Összefoglalás: Iskolánkban 195 tanuló kezdte meg az idei tanévet, köztük 19 autizmussal élő diák. Ebből az adatból is látható, hogy milyen hatalmas intézményben kell tanulóinknak beilleszkedni, helyt állni. Törekszünk az ésszerű kapcsolatteremtésre, sem az elkülönítésnek, sem az erőszakosan végrehajtott közös programoknak nem vagyunk hívei. Igyekszünk az iskola tanulóit és dolgozóit meggyőzni arról, hogy vannak közös pontok, együttműködési lehetőségek.
Az előadásban egy ünnepély kapcsán mutatjuk be ezen a téren elért sikereinket.

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

9.40 - 10.00

Előadás címe: "Nyolc-pont" az autizmussal élő személyek életminőségének javításáért - a TÁMOP 5.4.11. autizmus projekt bemutatása I.

Előadó neve: Mahlerné Köfner Anikó

Delegáló intézmény, munkahely: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány, Budapest

Összefoglalás: Támogatást biztosított az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a TÁMOP 5.4.11-12/1 azonosító számú projekt, az autizmussal élő emberek ellátó rendszerének országos hatókörű szakmai fejlesztéséhez.
A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: FSZK) az Országos Autizmus Stratégia 2010. évi elfogadása óta számos szakemberrel és természetesen az Autisták Országos Szövetségével együttműködésben dolgozott a stratégiában megfogalmazott célok minél hatékonyabb és fenntarthatóbb megvalósításáért. Az elmúlt három év a szakmai alapokon nyugvó tervezés, jövőkép kialakításával és a megvalósítással kapcsolatos lehetőségek, kihívások feltérképezésével megfelelő alapot teremtett a kiemelt projekt megvalósításához.
A projekt céljai: A 2013. február 1-jén indult, 27 hónap idejű projekt stratégiai célja, az autizmussal élő emberek társadalmi befogadásának elősegítése az ellátó rendszer felkészültségének javításán keresztül. Ugyanis a szolgáltató - és ellátórendszer minőségének és hozzáférhetőségének jelenlegi egyenetlenségei gátolják, hogy az autizmussal élő emberek kortársaikkal együtt nevelkedjenek, játszanak, tanuljanak és dolgozzanak a megfelelő intézményi vagy azon kívüli közösségekben.
Átfogó cél, a humán közszolgáltatások autizmus specifikus szolgáltatásainak fejlesztési támogatása, ezek minőségének és hozzáférhetőségének javítása. Továbbá, hogy az érintett szülők váljanak felkészültté és az ellátórendszer partnereivé gyermekük életviteli és foglalkoztatásra való felkészítésében, valamint cél a családtagok társadalmi és munkaerő-piaci beilleszkedésének segítése.
A projektgazda szerepe: Az FSZK a projekt gazdája, előkészítője és megvalósítója. Feladata, hogy összehangolt formában szakmai fejlesztési támogatást nyújtson szülőknek, szakembereknek, autizmussal élő felnőtteknek és az életívet átfogó ellátás területein működő intézményeknek. A fejlesztések lényege, az autizmussal élő emberek és a családtagok szakszerű támogatási gyakorlatának fejlesztése oly módon, hogy a projekt végére felkészült szakember, intézményhálózat és Országos Autizmus Koordinációs Központ alakuljon ki. Az FSZK vállalta, hogy a projekt eredményeként létrejövő Koordinációs Központot működtetni fogja, amely teljes mértékben illeszkedik szakmai profiljához és az állami felelősségvállaláshoz.
Az FSZK korábban pályázatok útján támogatta szervezetek autizmus specifikus fejlesztéseinek megvalósítását. Ennek ellenére a kiemelt projektben ilyen önálló intézményi programok támogatása nem valósul meg.
Mit várhatunk a projekttől? Azt, hogy egységes módszertani alapok és követelményrendszer mentén kialakul egy intézményi és szakemberhálózat az ország különböző térségeiben. Arra törekszünk, hogy az autizmus specifikus segítséget igénylő emberek azt érezzék, nincsenek egyedül a problémájukkal, és elérhető a szakmai támogatás Magyarországon, legyen szó akár a mindennapi családi nevelési helyzetek megoldásáról, akár szakemberképzésről vagy az intézményes ellátás legfrissebb információiról.

-  Az előadás prezentációja  -

 

 

10.00 - 10.20

Előadás címe: "Nyolc- pont" az autizmussal élő személyek életminőségének javításáért - a TÁMOP 5.4.11. autizmus projekt bemutatása II.

Előadó neve: Mahlerné Köfner Anikó

Delegáló intézmény, munkahely: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány, Budapest

Összefoglalás: lsd. feljebb ...

 

 

10.20 - 10.40

Előadás címe: Részvétel-e a részvétel, támogatás-e a támogatás? kérdőíves vizsgálat pedagógusok körében a kommunikáció AAK eszközökkel való támogatásáról

Előadó neve: Havasi Ágnes, Stefanik Krisztina

Delegáló intézmény, munkahely: ELTE BGGYK, Budapest

Összefoglalás:  Autizmus Spektrum Zavarok, Augmentatív és Alternatív Kommunikáció, pedagógusvizsgálat, participáció
Az AAK-s eszközök és módszerek alkalmazása az autizmus pedagógiájában szakmailag egyértelműen támogatott, azonban még csak kevés megerősítő kutatási adat áll rendelkezésünkre, így kérdés, evidencia-alapú beavatkozási technikáról van-e szó. A témában folytatott nemzetközi vizsgálatok többségének eredményei is csak igen óvatosan értelmezhetőek. 
Az előadásban bemutatásra kerülő kutatás stratégiája leíró-feltáró jellegű. Célja, hogy megismerje (1) a hazai szakemberek elméleti és gyakorlati, módszertani felkészültségét az autizmussal élő gyermekek AAK-val támogatott kommunikáció-fejlesztésében; (2) az AAK eszközök alkalmazásának pontosabb céljait, (3) eszközeit, (4) funkcióit és (5) kontextusait.
A kutatás módszere -elsősorban zárt kérdésekből álló on-line- kérdőíves felmérés, mintája (n=378) olyan szakemberekből áll, akik a kutatás időpontjában rendszeresen foglalkoztak autizmussal élő személyekkel. 
Kvantitatív elemzéseink eredményei azt mutatják, az AAK használata viszonylag elterjedt autizmussal élő személyek fejlesztésében és támogatásában. Ugyanakkor az AAK-ról, az eszközök egyénre szabott, rugalmas, változatos használatáról elérhető és megszerzett tudás igen egyenetlen eloszlást mutat. Mindemellett úgy tűnik, hogy az autizmussal élő, AAK használó személyek számára valódi participációt a használat módja (funkción, partnereken, kontextuson keresztül vizsgálva) még nem tesz lehetővé. Az AAK-t alkalmazó pedagógusok jelentős része ugyanakkor eredményesnek tartja ezt a támogatást.
Eredményeink azt sugallják, hogy az AAK megfelelő hazai alkalmazása autizmussal élő személyek körében kívánatos, de ennek szakmai-képzési feltételei elmaradnak az optimálistól, metodológiájának részletes kidolgozása és pontos hatékonyságának objektív mérése elengedhetetlenül fontos.
A kutatás első eredményei mellett bemutatásra kerülnek az erre épülő tervezett kutatási irányok is.

 

 

10.40 - 11.00   SZÜNET

 

 

11.00 - 11.20

Előadás címe: "ASD-KVÍZ" multimédiás deficit-specifikus fejlesztő rendszer ASD-vel élőknek I.

Előadó neve: Farkas János

Összefoglalás: Az  ASD-vel élők tanulási, kommunikációs, szociális és viselkedési problémáinak hátterében álló sérült mentális készségek deficit-specifikus fejlesztésére szolgáló multimédiás eszközrendszer, melynek folyamatos és intenzív használata segítheti a sérült készségek fejlődést és stabilizálódását, ezáltal enyhítheti a fenti problémák jelentkezését.
Az ASD KVÍZ  számítógépen végezhető, multimédiás gyakorlatok rendszere, melynek  használatához sem az ASD-vel élő, sem az esetleg közreműködő segítő részéről semmiféle számítógépes előképzettség nem szükséges. A gyakorlat-sorozatok  személyre szabhatóak a kor és a sérülés mértéke szerint, és az ASD-vel élők személyes dokumentumai is beépíthetőek a gyakorlatokba.
Valamennyi gyakorlat egységes, un. kvíz formátumban készült.  Ez azt jelenti, hogy a  multimédiás jellegű feladatokra  (szöveg, hang, kép video és ezek kombinációja) kvízekben, tesztekben használatos kérdéstípusok vonatkoznak (feleletválasztós, többválaszos, párosításos, szeriális, igaz/hamis stb). A kérdésekre  adandó válaszokat is tartalmazzák a gyakorlatok.
A folyamatos és intenzív alkalmazás a deficit-specifikus  gyakorlatok révén a sérült készségek fejlődését és stabilizálódását eredményezheti. Mivel éppen ezek a sérült készségek állnak az ASD-vel élők kognitív, kommunikációs és szociális problémáinak hátterében, így javulás várható ezen területeken is. 
(Megj.: Az ASD Kvíz tudományos hatásvizsgálata jelenleg előkészítés alatt áll az ELTE/Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Autizmus Szakirány kutatóinak bevonásával.)
A rendszer fejlesztője és jogtulajdonosa: Training Média Kft. - Farkas János ügyvezető igazgató,  e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

11.20 - 11.40

Előadás címe: "ASD-KVÍZ" multimédiás deficit-specifikus fejlesztő rendszer ASD-vel élőknek II.

Előadó neve: Farkas János

Összefoglalás: lsd. feljebb ...

 

 

11.40-12.00

Előadás címe: Az Autism Europe 10. nemzetközi konferenciája - Budapest 2013. szeptember

Előadó neve: Szilvásy Zsuzsanna

Delegáló intézmény, munkahely: Autisták Országos Szövetsége, Budapest

Összefoglalás: Az Autism Europe (AE), mely az autizmussal érintett személyek, családjaik és az őket képviselő szervezeteket tömörítő európai szervezet, háromévente rendezi meg a valamennyi érdekeltet mozgósító Nemzetközi Autizmus Kongresszust. A fórum fő célja a szerteágazó autizmus kutatás legfrissebb nemzetközi eredményeinek bemutatása, szakemberek számára a fejlesztések, szociális ellátás legjobb gyakorlatának kialakítása. Az autizmus témakörében ez a világon a legnagyobb résztvevő számmal (előre láthatólag 1200 fő több, mit 70 országból) és a legszélesebb körű tematikával megrendezett konferencia. Az Autism Europe fennállásának történetében először rendezi meg ezt az eseményt a kelet – európai térségben. 
Az előadáson szó lesz többek közt az alábbi kérdésekről is. Miért jó ez a magyar autizmus szakembereknek? Akkreditált – e a rendezvény? Mik a részvétel feltételei? Kik lesznek az előadók? Mik az előadások és workshopok fő témakörei? (Honlap: www.autismcongress2013.eu)

 

 

12.00 - 12.20

Előadás címe: Tendenciák és változások az autizmus spektrum zavar diagnosztikájában - Tapasztalatok az Autizmus Alapítvány Ambulanciáján

Előadó neve: Janoch Lászlóné

Delegáló intézmény, munkahely: Autizmus Alapítvány Ambulanciája, Budapest

Összefoglalás: Az Autizmus Alapítvány több mint 20 éve foglalkozik az autizmus spektrum zavarok diagnosztizálásával, az autizmussal élő gyermekek és felnőttek, valamint családjaik gondozásával. A nemzetközi tapasztalatokhoz hasonlóan ambulanciánkon is egyre korábbra tolódik a kivizsgálandó gyermekek életkora, illetve egyre több a felnőttkorban kivizsgálandó pácienseink száma. Jelen előadásban adatbázisunk elemzésével az elmúlt évtized ezzel kapcsolatos tendenciáit foglaljuk össze. Elemezzük, hogy milyen életkorú kliensek kivizsgálását kérik ambulanciánktól, melyek a vizsgálatra jelentkezés legfontosabb okai, milyen panaszai voltak a szülőknek a jelentkezés időszakában, kinek a javaslatára kezdeményezik a kivizsgálást. Ezek mellett azt is elemezzük, hogy a kivizsgálásra jelentkező felnőttek milyen problémákat jeleznek, korábban milyen diagnózissal/diagnózisokkal gondozták őket, illetve milyen kezelést, terápiát kaptak. Röviden bemutatjuk ambulanciánk diagnosztikus protokollját, az ellátás további lépéseivel kapcsolatos tapasztalatainkat. Előadásunkban rálátást kívánunk adni arra, hogy a változó igények és az elmúlt évtized markáns szakmai fejlődése hogyan jelennek meg az Autizmus Alapítvány Ambulanciájának munkájában.

 

 

12.20 - 12.40

Előadás címe: Az SNI kerettantervek autizmus-specifikus adaptációjának lehetősége

Előadó neve: Őszi Tamásné

Delegáló intézmény, munkahely: Autizmus Alapítvány EGYMI, Budapest

Összefoglalás: 2013. őszétől Magyarországon megkezdődik az új kerettantervek bevezetése, ezzel párhuzamosan pedig megszűnik az autizmus-specifikus kerettanterv alkalmazásának lehetősége, mely a közelmúltig a speciális csoportok szakmai munkájának alapjául szolgált.
A KnT 47§. –a szerint a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez és oktatásához az alábbi feltételek szükségesek:
„A gyermek, tanuló külön neveléséhez és oktatásához a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, konduktor foglalkoztatása, a neveléshez és oktatáshoz szükséges speciális tanterv, tankönyv és egyéb segédlet.”
Mivel autizmus-specifikus tantervi adaptáció az új kerettantervekhez nem készült, szükségessé vált, hogy a jövőben minden kolléga, bármely iskolatípusban is lát el autizmussal élő tanulót, specifikálja az érintett gyermekek számára a tantervet. Bár alapjaiban nem változott meg az autizmus-specifikus nevelés-oktatás tartalma és módszertana és eszközrendszere, az új jogi-szakmai körülményekhez a szakterületnek alkalmazkodnia kell. Ehhez kíván szakmai szempontokat nyújtani az előadás.