Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.

 

 
 
 


 

 

Az alábbi oldalakon a 46. Országos Szakmai Konferencia (Budapest, 2018. június 27-28-29.) programjait láthatják. A szakosztályi programok június 29-én (pénteken) lesznek megtartva.

 

Kerettéma: GYÓGYPEDAGÓGIA – DIALÓGUSBAN
Fogyatékossággal élő gyermekek, fiatalok és felnőttek egyéni megsegítésének lehetőségei

 

 

 

1./ A MAGYE konferencián való aktív részvételed, amelyet köszönünk és Igazolás formájában tanúsítunk, nem nélkülözheti 2000/kettőezer forint összegű részvételi díj átutalását/befizetését!

2./ Amennyiben a konferencia teljes időtartama alatt egyéb szolgáltatást is igénybe kívánsz venni, vedd figyelembe a Jelentkezési lapon felsorolt lehetőségeket!

3./A fentieket azért vagyunk kénytelenek tudatni, hogy ne legyen félreértés emiatt. A gyógypedagógia ügyének támogatása közös érdekünk, azt azonban tudni kell, hogy az önmagát alapvetően a tagdíjaiból fenntartó szakmai szervezet számára egy konferencia lebonyolítása ezt a támogatást sem nélkülözheti.

 

Budapest, 2018. május

Gereben Ferencné dr., a MAGYE elnöke

 

 

„KÖZÖS ÚTON JÁRUNK” alprogram a pedagógusszakmák képviselőinek

Az alprogram célja a pedagógusszakmák közötti együttműködés erősítése, a jelenleginél hatékonyabb érvényesülése. Ezért hívjuk gyógypedagógus kollégáink mellett a többségi intézmények pedagógusait is az együttgondolkodásra. Ez lehet az egyik lehetőség arra, hogy a problémás tanulók számának növekedése miatt a közoktatásban fellángoló viták, feszültségek, a gyógypedagógiai ellátórendszer növekvő terheinek mérsékelődése, a differenciálás szemléleti bázisának megerősödése a közoktatás számára új irányt szabjon.

 

 

Időpont: 2018. június 27. szerda

Üléselnök: Gereben Ferencné dr.

 

 

09.00 - 10.00

Regisztráció

 

10.00 - 10.45

Köszöntő és megnyitó a MAGYE elnökének és a Klebelsberg Központ munkatársának közreműködésével

 

 

10.45 - 11.15

Előadás címe: SNI és BTM - gyermekek, tanulók, szülők és intézmények speciális helyzetben

Előadó neve: Gereben Ferencné PhD ny. főiskolai tanár, gyógypedagógus-pszichológus, ELTE BGGYK-MAGYE

Összefoglalás: A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók sokszínű csoportot alkotnak a hazai köznevelésben. Megsegítésük, fejlődési esélyeik, későbbi társadalmi integrációjuk biztosítása a szakemberek és az érintett családok számára egyaránt nagy kihívást jelent. A „gyógyító pedagógia” szemlélete és hosszú múltra visszatekintő tevékenységi rendszere, a hazai gyógypedagógiai ellátás különböző színterei önmagukban kevésnek bizonyulnak az eltérő fejlődés, a tanulás folyamatában megjelenő nehézségek leküzdéséhez. Ebben mindennapi rutinjaink leküzdésére, a köznevelés szereplőinek hatékonyabb együttműködésére, kutatási tapasztalatok figyelembevételére és az intézmények gyakorlatában újabb interakciós formák alkalmazására van szükség.

 

 

11.15 - 11.45

Előadás címe: Miért az agy? Útkeresés az érés és fejlődés atipikus világában

Előadó neve: Csépe Valéria DsC kutatóprofesszor, egyetemi tanár, MTA TTK Agyi Képalkotó Központ - BME Kognitív Pszichológiai Tanszék - PE MFTK

Összefoglalás: Hagyományőrzés és új utak keresése jellemzi a megújuló gyógypedagógiát. A paradigmaváltás markánsan mutatkozik meg abban, ahogy a normalitás-centrikus megközelítést felváltja az eltérő, atipikus mintázatok azonosítása, a teljességre törekvő profil megalkotása. Az atipikus fejlődés megértésében egyre inkább az érésben és fejlődésben lévő agyi működési és szerkezeti eltéréseinek ismerete tölti be a rendező szerepet. Új szemlélet, új módszerek és új kifejezések jelzik a megújuló ellátás útját is. A neurokognitív megközelítés áthatja a klasszifikációs rendszerek korszerűsítését, s az atipikus fejlődés elfogadását jelzi a neurodiverzitás szemléletének terjedése. Az előadás a kognitív fejlődés-idegtudomány azon új eredményeit mutatja be, amelyek jelentősen járultak hozzá az új, korszerű értelmezéshez.

 

 

11.45 - 12.15

Előadás címe: A személyre szabott értékelés és a differenciált fejlesztési rendszer

Előadó neve: Szabó Dóra Fanni, gyógypedagógus, tudományos segédmunkatárs, MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport

Összefoglalás: Az előadás célja, hogy a korai diagnosztika jelentőségét figyelembe véve mutasson be olyan új személyre szabott értékelési és fejlesztési eljárásokat, amelyek gyorsan és könnyen alkalmazhatóak a mindennapi iskolai gyakorlatban, valamint lehetővé teszik a lemaradó tanulók minél korábbi azonosítását és a differenciált fejlesztés megkezdését. A bemutatott projektek között érintjük a DIFER online változatának alkalmazhatóságához kapcsolódó kérdéseket, a ráépülő differenciált fejlesztés megvalósíthatóságának vonatkozásában.

 

 

12.15 - 13.00   SZÜNET és BÜFÉEBÉD

 

 

13.00 - 13.30

Előadás címe: A nyelvi képességre épülő tanulási nehézségek gyógypedagógiai megközelítésben

Előadó neve: Mohai Katalin PhD, adjunktus, gyógypedagógus-pszichológus, ELTE BGGyK

Összefoglalás: Az iskolai sikeresség szempontjából a nyelvi-kommunikációs kompetenciának kitüntetett szerepe van. A nyelvi elmaradásnak többféle formája és fejlődési útja lehetséges, és a jellegében heterogén iskolai aluleteljesítés hátterében a nyelvi képességprofil sokféle mintázata húzódhat meg. A gyenge nyelvi képességek és a kultúrtechnikák elsajátításának szövevényes viszonyából igen nehéz a pedagógiai teljesítmények alapján a tanulási nehézséget (elmaradást), tanulási zavart (disz-jelenségek), nyelvfejlődési zavarokat, valamint gyakran az előbbiekhez társuló figyelemzavart elkülöníteni. Ezek a fogalmak az iskola mindennapjaiban képlékenyek, kevésbé körülhatároltak. Mit tehet a pedagógus, hogyan kaphat információt arról, hogy a gyenge tanulási teljesítmény mögött milyen tényezők húzódhatnak meg? A társszakmákkal történő szorosabb együttműködés, a logopédiai szűrés, a diagnosztikus és ellátási protokollok összehangolása, a team-tanítás, továbbá a tanulók fejlődését nyomonkövető rendszer biztos alapját jelenhetik egy alapvetően pedagógiai orientációjú, problémaorientált, proaktív intervenciós szemlélet (Response to Intervention) hazai elterjedésének.

 

 

13.30 - 14.00

Előadás címe: „Integrációs hátizsák” - a Meixner EGYMI utazóhálózatának jógyakorlata

Előadó neve: Tóthné Schiebelhut Lívia okl. gyógypedagógus, igazgató, Mohács, Meixner Ildikó EGYMI

Összefoglalás: Az EGYMI-k utazó hálózatainak kiemelt feladata - a SNI tanulók habilitációs fejlesztésén túl - az integráló intézmények szakmai támogatása, valamint az SNI gyermeket nevelő szülők segítése. Az előadásban a Meixner EGYMI által alkalmazott,integrációt támogató jó-gyakorlat kerül bemutatásra. Az „Integrációs hátizsák” az integráló intézmények vezetői, tantestületei, az integráló pedagógusok, az integráltan nevelt gyermekek/tanulók és azok szülei számára tartalmaz programokat, szolgáltatásokat. Az intézmények a „Hátizsák” tartalmából saját igényeiknek megfelelően állíthatnak össze programelemeket, amelyet az utazó hálózat szakembereivel közösen valósítanak meg.

 

 

14.00 - 14.30   SZÜNET

 

 

14.30 - 16.00

Workshop-program  (Előzetes regisztráció a Jelentkezési lapon kitöltendő!)

 

W/1

A tanulás tanítása, azaz hogyan tanítsunk tanulni? - a tanulásmódszertan tanításának lehetőségei.

Az önmotivált, pozitív hozzáállású diák - ha megértő, segítő pedagógusok egyengetik útját - sikerélményhez jut, önbizalma erősödik, és ez visszahat tanulási teljesítményére. Az információs folyamat felgyorsulása miatt a „mit kell tanulni” helyett fontosabbá válik a „hogyan kell tanulni” kérdése. A tanulás tanítása egy olyan módszer, melynek segítségével sikeresebb, boldogabb, kreatívabb, önálló személyiségeket nevelhetünk. Mi is a tanulásmódszertan? Hogyan lehet használni a többségi pedagógia és gyógypedagógia keretein belül? Hogyan építhető be a fejlesztő/rehabilitációs foglalkozásokba? Ezen kérdések boncolgatására vállalkozunk a workshop-on.
Workshopvezetés: Molnár Anikó okleveles gyógypedagógus, szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIX. Kerületi Tagintézménye.

 

W/2

Az óvoda mindenkié – együttnevelés az óvodában.

A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai inklúziója az óvodapedagógia és gyógypedagógia közös ügye, melynek sikerességében kiemelt fontosságú az együttműködés. Workshopunkban óvodapedagógusok és gyógypedagógusok mutatják be óvodájuk gyakorlatát és a XVI. kerületi óvodák újjászervezett gyógypedagógusi ellátását. Mindezt tágabb összefüggésekbe helyezzük, összevetjük az inkluzív óvodai nevelésről szóló doktori kutatás néhány eredményével.
Workshopvezetés: Benisné Hepp Zsuzsa óvodapedagógus, óvodavezető; Lukács-Kéméndi Ágnes óvodapedagógus, neveléstudomány szakos bölcsész, óvodavezető, Margaréta Óvoda, Dr. Mantuano Zsófia gyógypedagógus, Sashalmi Manoda Óvoda, Dr. Tamás Katalin gyógypedagógus, adjunktus, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

 

W/3

Utak és lehetőségek a beszélt és az írott verbális kommunikáció fejlesztésében.

A beszédfejlesztés komplex szemléletű megközelítésének köszönhetően új utak és fejlesztési lehetőségek nyílnak meg a sikeres kommunikáció fejlesztése érdekében. Egy optimálisan működő készség különböző jellemzőkkel bíró rutinok sokasága, így rendszeres gyakorlással biztató fejlődésre számíthatunk. Workshopunkban bemutatjuk a beszédhangkészség napi szintű játékos gyakorlását segítő fejlesztőanyag gyűjteményt, a divergens gondolkodást segítő verbális kreativitás és a munkamemória fejlesztésének gyakorlati lehetőségeit, Mindezek jól alkalmazhatók a tiszta beszéd, a betű-hang kapcsolat tanulás, a beszédértés és a helyesírás területén többségi pedagógusok és gyógypedagógusok számára egyaránt. A workshop a résztvevők visszajelzései alapján a fejlesztőmunka anyagának további kimunkálását is segítheti.
Workshopvezetés: Fazekasné dr. Fenyvesi Margit főiskolai tanár, Károly Gáspár Református Egyetem. Szegedi Tudományegyetem, ELTE-Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

 

W/4

Hogyan mesélünk mi? Alkotó, fejlesztő meseterápia segítő jellegű alkalmazása különböző életkorú tanulóknál.

A workshop dr. Boldizsár Ildikó meseterápiás módszerének alkalmazását mutatjuk be különböző életkorú tanulókkal. Előadói általános iskola alsó és felső tagozatán, gimnáziumban és készségfejlesztő iskolában tartanak meseterápiás foglalkozásokat, hogy segítsék a résztvevők érzelmi intelligenciájának fejlődését, lelki jóllétét és mentális egészségét.
Workshopvezetés: Birovits Zsuzsanna magyar-angol szakos tanár, Pais Dezső Általános Iskola, Kutasné Bihácsi Györgyi tanító, Liszt Ferenc Általános Iskola, Pechan Eszter okleveles gyógypedagógus, Budapest III. Tankerület Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, EGYMI, Kollégium, Gyermekotthon, Seregy Stella könyvtárostanár, Szinyei Merse Pál Gimnázium.

 

W/5

Viselkedészavarok – iskolán innen és túl! A segítségnyújtás lehetőségei intézményi keretek között.

A Megérted Alapítvány fenntartásában működő Laborc Általános Iskola működésének bemutatása. Praktikus óvodában, iskolában, de akár családi körben is megvalósítható hasznos tippekkel, ötletekkel tehetjük hatékonyabbá nevelési módszereinket. Különös figyelmet fordítunk a szülők, pedagógusok és a gyermekek között kialakult játszmák felismerésére, leépítésére, az értékelés és jutalmazás rendszerére, következetes, rendszeres, otthoni és intézményi napirend kialakítására, hogy nevelési stratégiáinkat hatékonyabbá és eredményesebbé tegyük! Fókuszban a viselkedészavarok kezelése: a pedagógus helyzetkezelése, kommunikációja, a tanulók önértékelése és énképkorrekciója.
Workshopvezetés: Reményi Tamás, gyógypedagógus, szenzoros integrációs terapeuta, Laborc Általános Iskola/ELTE-Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Kar Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet Pszichopedagógia szakirány; Fikár Ildikó, intézményvezető, Laborc Általános Iskola

 

W/6

Számoljunk együtt – a számolási zavarok leküzdéséért!

A workshop célja, hogy a tanulási problémák egyfajta megjelenési formája, a specifikus számolási zavar, másképpen diszkalkulia kérdéseit járja körül felhasználva annak eltérő szaktudományi aspektusait és a pedagógiai munka szempontjait. Ennek keretében a résztvevők ismerjék meg a felismerését célzó feladattípusokat, majd egy közös munka keretében tekintsék át a differenciált foglalkozási formákat, a terápiás munkát segítő szempontokat, továbbá kipróbálják a mindennapokban használható fejlesztő feladatokat és eszközöket. Továbbá megismerjék a Dyscalculine Program elemeit.
Workshopvezetés: Farkasné Gönczi Rita PhDs, gyógypedagógus, drámapedagógus, a www.dyscalculiaport.gonczirita.hu oldal szerkesztője, ELTE BGGYK külső oktatója; Szabó Ottilia, FPSz 2. Sz. Szakértői Bizottsági Tagintézménye vezetője, szakvizsgázott gyógypedagógus, a Dyscalculine Program /www.dyscalculine.com/ kidolgozója és szakértője

 

 

 

 

Időpont: 2018. június 28. csütörtök

Üléselnök: Kajáry Ildikó

 

 

14.00 - 15.45

Köszöntő Gereben Ferencné dr. – a MAGYE elnöke és Eric Weber, az IGhB elnöke

Műsoros bevezető

Kitüntetések átadása Kajáry Ildikó főtitkár asszony előterjesztésében

 

 

15.45 - 16.00  SZÜNET

 

 

16.00 - 16.30

Előadás címe: Quo vadis Heilpaedagogik? Aufgabe, Herausforderungen und Perspektiven einer Fachdisziplin Sonderpaedagogik in Spannungsfeldern/ Merre tovább gyógypedagógia? Egy szaktudomány feladatai, kihívásai és perspektívái egy változással telített együttműködési rendszerben.

Előadó neve: Prof. dr. pead. Erik Weber, Evangelische Hochschule, Darmstadt

 

 

16.30 - 17.00

Előadás címe: Gyógypedagógia – hazai nézőpontból

Előadó neve: Dr. habil. Papp Gabriella főiskolai tanár, dékánhelyettes ELTE, BGGYK

Összefoglalás: Nézőpontok és válaszok: a magyar gyógypedagógia tudomány öndefiníciója, a gyógypedagógiai tevékenység, a szolgáltatások és a szakigazgatások rendszere, köznevelési preferenciák, a speciális nevelési igény. A gyógypedagógiai ellátás kiemelt kérdései: korai ellátás, súlyosan halmozottan sérültek, kitagolás. Emberi és szakmai aspektusok.

 

 

17.00 - 17.30

Előadás címe: A korai fejlesztéstől a családközpontú koragyermekkori intervencióig

Előadó neve: Czeizel Barbara, igazgató, Budapesti Korai Fejlesztő Központ; miniszteri biztos

Összefoglalás: A kora gyermekkori intervenció, mint ágazatközi értelemben vett (azaz az egészségügy, köznevelés, családügy, szociális és társadalmi felzárkózás) együttműködést igénylő komplex szolgáltatási rendszer a születéstől kezdve hat éves korig, illetve a beiskolázásig a speciális megsegítést igénylő gyermekekre és családjukra irányul. Szemléletében kiemelten fontos a prevenciós elem. Ennek részeként rendeletileg szabályozottan valósulhat meg a komplex gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai tanácsadás, a kognitív, a szociális, a kommunikációs és a nyelvi készségek fejlesztése, a mozgásfejlesztés és a pszichológiai segítségnyújtás.

 

 

17.30 - 18.00

Előadás címe: Komplex kommunikációs igényű gyermekek és felnőttek – az augmentatív és alternatív kommunikációs támogatás néhány alapvető pedagógiai kulcskérdése

Előadó neve: Havasi Ágnes - Miksztai-Réthely Brigitta - Tóth Ágnes: ELTE BGGYK Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet, Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet

Összefoglalás: Az előadás a MONTÁZS-projektben összegezett augmentatív és alternatív kommunikációs támogatás tapasztalatait ismerteti, majd bemutat néhány egyéni sajátosságokhoz igazodó, szükségletorientált beavatkozást.

 

 

18.00 - 18.30  SZÜNET

 

18.30 -       Állófogadás helyben