Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.) 

Deparment of Pedagogical Assessment Service

Szakosztályvezető: Metzger Balázs

Head of the Department: Balázs Metzger

Üléselnök: Bajdik Zoltán

Chairperson: Zoltán Bajdik

 

 

10.00 - 10.10

Előadás címe: A Pedagógiai szakszolgálati szakosztály törekvései, szerepe a MAGYE életében. Bevezető gondolatok a mai nap előadásaihoz.

Előadó neve: Metzger Balázs, általános főigazgató-helyettes

Delegáló intézmény, munkahely: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat

Pursuits of Pedagogical Assessment Service Section, it’s role of MAGYE’s life. Introductory thoughts for today’s presentations.

Balázs Metzger, general deputy director

Pedagogical Assessment Service, Budapest

 

 

10.10 - 10.40

Előadás címe: Állapotmegismerés. Tudomány és gyakorlat

Előadó neve: Mlinkó Renáta PhD, igazgató

Delegáló intézmény, munkahely: ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Összefoglalás: Az előadás az elmúlt fél évtized állapotmegismerési gyakorlatának változásait mutatja be. Mindezek hátterében rámutat a tudományos-elméleti és jogszabályi tényezőkre. Összefüggéseket keres a szakértői munka tartalmának kereslet-kínálati aspektusaival, tárgyalja a szakember szerepének változásait és a diagnosztikai munka aktuális módszertani kérdéseit.

Assessment. Science and practice

Renáta Mlinkó PhD, director

Eötvös Loránd University National Pedagogical Assessment Service, Eötvös Loránd University Faculty of Special Needs Education

Abstract: The lecture presents changes in the assessment practice of the last half decade. As a background, it points out the scientific-theoretical and legal factors in the field. It seeks the relationship of the supply and demand aspects of expert work content; discuss changes in the role of professionals and the current methodological issues of diagnostic work.

 

 

10.40 - 11.20

Előadás címe: Az EMMI szerepvállalása a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátása kapcsán

Előadó neve: Kiss László szakszolgálati és gyógypedagógiai referens

Delegáló intézmény, munkahely: Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelés-igazgatási Főosztály

Összefoglalás: Az utóbbi években a sajátos nevelési igényű, illetve pedagógiai szakszolgálati megsegítésre szoruló gyermekek, tanulók ellátásának intézményei és jogintézményei átszervezésre, szakmai megújításra kerültek. Előtérbe került a prevenciós szemlélet, a korai intervenció, a diagnosztikus kérdések újraértelmezése, a folyamatos nyomon követés és a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás. Különös hangsúlyt kapott az ágazatközi együttműködés, a kormányzati szereplők és a gyakorlati, tapasztalati szakértők konzultációja, a vegyes munkacsoporti működés, mind a jogalkotási, mind a szakmai fejlesztési területeken. Az átalakulásokat külön e célra megalkotott projektek segítették.

The Ministry of Human Capacities’ engagement for children with requiring special attention

Kiss László, referent of assessment service and special education

Ministry of Human Capacities, Public Education-Ruling Department

Abstract: In the last years the institutes and law apparatuses for children with special education needs, or for children, pupils who needs assesment service’s support were renewed. The preventive approach, early intervention, the reinterpretation of diagnostic answers, continous tracking amd further education, career guidance has come to the fore. Particular emphasis was placed on cross-sectoral cooperation, consultation of government actors and practical and experiential experts, and mixed working group work in both legislative and professional development areas.

 

 

11.20 - 11.40  SZÜNET / BREAK

 

 

11.40 - 12.20

Előadás címe: Útvesztőben. Autizmussal élő gyermekeket nevelő szülők életminősége az autizmus-ellátás tükrében.

Előadó neve: Stefanik Krisztina PhD, Vargáné Molnár Márta PhD, Győri Miklós PhD, habil

Delegáló intézmény, munkahely: MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Összefoglalás: Összefügg-e a szülő életminősége autizmussal élő gyermekének ellátásával? Eljutnak-e a megfelelő szolgáltatásig? Nagymintás kvantitatív vizsgálatunk és kapcsolódó, kvalitatív kutatásunk első eredményei alapján keresünk választ e kérdésekre.

’In a maze.’ Quality of life of parents of children with autism in the context of autism-services.

Krisztina Stefanik PhD, Márta Molnár Vargáné PhD, Miklós Győri PhD, habil

Institute for the Psychology of Special Needs, ELTE University, Bárczi Gusztáv Faculty of Special Education

HAS-ELTE ‘Autism in Education’ Research Group

Abstract: Is there a link between the quality of life of parents and the services their children with autism receive? Do they reach the appropriate services? We seek for answers to these questions on the basis of our large-n quantitative and related qualitative studies.

 

 

12.20 - 13.00

Előadás címe: Az autizmus technológiai eszközökkel segített felismerése felé: áttekintés és egy kutatás-fejlesztési projekt első eredményei

Előadó neve: Győri Miklós PhD, habil

Delegáló intézmény, munkahely: ELTE BGGYK Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet, MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport

Összefoglalás: Az előadás célja, egyrészt, röviden áttekinteni, hogy (1) milyen potenciális előnyöket kínálnak a korszerű, elsősorban digitális technológiák az autizmus megbízható és érvényes felismerése kapcsán, és (2) milyen főbb kutatás-fejlesztési irányok jellemzik ma a területet a nemzetközi színtéren. Az előadás másik célja egy ilyen kutatás-fejlesztési projekt, a SHAKES projekt céljainak, módszertanának és első eredményeinek rövid bemutatása.

Towards technologically-aided recognition of autism: an overview and the first results from a research-and-development project

Miklos Gyori PhD, habil

Institute for the Psychology of Special Needs, ELTE University, Bárczi Gusztáv Faculty of Special Education

HAS-ELTE ‘Autism in Education’ Research Group

Abstract: The talk offers an overview of (1) the potential advantages of the use of innovative technologies, primarily digital technologies, in the valid and reliable recognition of autism; and (2) the current dominant approaches in this field, internationally. As another focus, the talk briefly introduces a research-and-development project, the SHAKES project, along its goals, methods and first results.

 

 

13.00 - 13.20

Előadás címe: Aktuális állapotmegismerési jelenségek a gyakorlatban

Előadó neve: Marosiné Pásztor Éva, igazgatóhelyettes

Delegáló intézmény, munkahely: ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 

Összefoglalás: Az előadás esetmatricákon keresztül mutat rá a tudományt érintő változások, hangsúlyok megjelenésére a gyakorlatban, a párbeszéd, team munka szükségességére.

Actual assessment phenomena in practise

Éva Pásztor Marosiné, deputy director

Eötvös Loránd University National Pedagogical Assessment Service Eötvös Loránd University Faculty of Special Needs Education

Abstract: This presentation demonstrates through case studies the appearance of present changes and emphases in practice pertaining to the scientific field and the necessity of dialogue and teamwork.