Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete


1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
(postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.) 

Szakosztályvezető: Egri Tímea

Üléselnök: Egri Tímea PhD, Reményi Tamás

 

 

9.00 - 9.20

Előadás címe: Koraszülött gyermekek szüleinek edukációs és mentálhigiénés megsegítése

Előadó neve: Gráf Rózsa, gyógypedagógus1, Nagy Anett, klinikai szakpszichológus2, Törzsök-Connolly Éva, komplex művészetterapeuta3

Delegáló intézmény, munkahely: Péterfy Sándor utcai Kórház1, Rendelőintézet és Baleseti Központ Neonatológiai és Csecsemő Osztály, NIC II.1, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet2, Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Rehabilitációs Osztály

Összefoglalás: A koraszülött gyermekek postnatális fejlődése biológiai rizikó talaján indul, ami indokolja a longitudinális követés szükségességét. Azonban a családoknak is segítségre van szükségük ahhoz, hogy a gyerekek jól fejlődjenek. Ez egy igazi, kihívásokkal teli pszichopedagógusi feladat egy multidiszciplináris teamen belül, amely már a folyamat legelejétől, az újszülött osztályos ellátástól kezdve terápiás értéknövelő módon működtethető.

Educational and Mental Health-Focused Furtherance of the Parents of Premature Children

Rózsa Gráf, Special Needs Educator and Therapist (Behavioural Disorders)1, Anett Nagy, Clinical Psychologist2, Éva Törzsök –Connolly, Complex Art Therapist3

Péterfy Sándor Hospital, Clinic Casuality Department and Neonatal Intensive Care, Budapest1, Eötvös Loránd University, Bárczi Gusztáv Faculty of Special Education, Special Education Institute of Atypical Behaviour and Cognition2, Szent János Hospital Department of Rehabilitation of Child and Youth Psychiatry3

Abstract: The postnatal development of premature children start with a biological risk. This fact accounts for a longitudinal follow-up. But the need of help of the families should also be considered in order to secure the development of the premature child. This task means a professional challenge for a psychopedagogyst as a member of a multidisciplinar team; and could be efficiantly operated right from the beginnig, as part of the medical attendance on the premature departments of the hospitals.

 

 

9.20 - 9.40

Előadás címe: Ranschburg Pál 2020

Előadó neve: Takács István PhD, egyetemi docens

Delegáló intézmény, munkahely: Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Tanárképző Intézet

Összefoglalás: Ranschburg Pál születésének 150. évfordulója lesz 2020. január 3-án. Halálának pedig 75. évfordulója lesz ugyanennek az évnek a végén. Ezért 2016 októberében három tudományterület nyolc képviselője felhívást tett közzé azzal, hogy Ranschburg Pál orvostudományban, pszichológiában, gyógypedagógiában végzett úttörő munkássága előtt összehangolt módon tisztelegjünk. Megfogalmazódott az aláírók által az is, hogy RP emlékére szobor állíttassék, továbbá konferenciával, emlékkötettel tisztelegjenek a három tudományterület mai képviselői a tudós munkássága előtt. A pszichiátria képviselői aktuális 2020. évi konferenciájukon emlékeznek meg Ranschburg Pálról. A Magyar Pszichológiai Társaság ad hoc bizottságot hozott létre a megemlékezések megszervezésére. A gyógypedagógus-társadalom adós még ezzel. A konferenciát alkalmasnak véljük arra, hogy kialakuljon egy olyan diszkusszió, mely eredményeként a gyógypedagógus-világ is kialakítja a maga álláspontját e kérdésben.

Pál Ranschburg 2020

István Takács PhD, associate professor

University of Miskolc Faculty of Humanities, Teacher Training Institute

Abstract: Pál Ranschburg will be 150th anniversary of his birth on 3 January 2020. Death will have its 75th anniversary at the end of the same year. Therefore, in October 2016, eight representatives of three disciplines have issued a call for a harmonized approach to Pál Ranschburg's pioneering work in medicine, psychology and special education. It was also written by the signatories that a statue was to be erected for RP memories, and the present representatives of the three disciplines should be conferred and commemorated before the scientist's work. Representatives of psychiatry remember Pál Ranschburg at their current 2020 conference. The Hungarian Psychological Society has established an ad hoc committee for the organization of commemorations. The special educator society is still a debtor. We consider the conference to be appropriate for a discussion that will lead to the emergence of a special educator world on this issue.

 

 

9.40 - 10.00

Előadás címe: A CogniPlus számítógépes részképességfejlesztő program alkalmazása ADHD-vel diagnosztizáltak fejlesztésére

Előadó neve: Esze Viktória, pszichológus

Delegáló intézmény, munkahely: At Work Kft.

Összefoglalás: Kutatók és fejlesztők tapasztalatai alapján a CogniPlus hatékonyan segítheti a kognitív funkciók javulását, többek között az ADHD tünetei esetében is. Az előadás során ilyen kutatási eredményeket, eseteket szeretnék bemutatni.

Applying CogniPlus computerized ability training program for ADHD-diagnosed children

Viktoria Esze, psychologist

At Work Ltd.

Abstract: Experiences of researchers and practitioners show that CogniPlus can effectively help the development of cognitive abilities even in connection with ADHD symptoms. In the presentation I would like to introduce research results and cases.

 

 

10.00 - 10.20

Előadás címe: A családjából kikerülő gyermek gondozása, nevelése – a gyermekvédelem, mint környezetrendszer

Előadó neve: Szabó Andrea, pszichopedagógus

Delegáló intézmény, munkahely: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

Összefoglalás: Évente valamivel több, mint 23 ezer gyermek esetében a proaktív beavatkozások nem elégségesek ahhoz, hogy továbbra is saját családjukban nevelkedjenek. A gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó szolgáltatás keretében igyekszik biztosítani a kiskorú testi, értelmi, erkölcsi és érzelmi szükségleteit. Speciális -, különleges ellátási szükséglet továbbá az optimális ellátás érdekében a társintézmények együttműködése szükségszerű.

Caring for and caring for a child who has left her family - child protection as an environmental system

Andrea Szabó, special education teacher

Borsod-Abaúj-Zemplén County Child Protection Center and Regional Child Protection Service

Abstract: In just over 23000 children every year, proactive interventions are not enough to continue to be educated in their own family. The child protection service provides home-based services to ensure the physical, emotional, moral and emotional needs of the minor. Special, special supply needs and, in the interest of optimum supply, co-operation between co-operatives is indispensable.

 

 

10.20 - 10.40

Előadás címe: A szenzoros integrációs zavarok és a viselkedészavarok kapcsolata

Előadó neve: Vásárhelyi Orsolya Klára, fejlesztő pedagógus1, Reményi Tamás, mesteroktató, gyógypedagógus, szenzoros integrációs terapeuta2

Delegáló intézmény, munkahely: Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium1, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar gyógypedagógus hallgatója1, ELTE BGGYK2, Laborc Általános Iskola2

Összefoglalás: A szenzoros integrációs zavarok és a viselkedészavarok kapcsolata: óvodásoknál az érzékelési területek, összerendezettség, érzelmi szociális dimenziók hatása a társas kapcsolatra, szorongásra, figyelemre, agresszivitásra.

Relationship between sensory integration disorders and behavioral disorders

Klára Orsolya Vásárhelyi, developer teacher1, Tamás Reményi, Master Teacher, Special Education Teacher, Sensory Integration Therapist

János Arany Sashegyi Elementary School and Grammar School1, ELTE Bárczi Gusztáv Faculty of Special Needs Education1, ELTE BGGYK2, Laborc Primary School2

Abstract: The relationship between sensory integration disorders and behavioral disorders: in the kindergarten the effects of sensory areas, alignment, emotional social dimensions on social relationships, anxiety, attention, aggression.

 

 

10.40 - 11.00

Előadás címe: Sajátos nevelési igényű gyermekek tehetséggondozása

Előadó neve: Mező Ferenc PhD

Delegáló intézmény, munkahely: Eszterházy Károly Egyetem, Pedagógiai Kar, Pszichológia Intézet 

Összefoglalás: A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók közé sorolja a sajátos nevelési igényű és a tehetséges gyermekeket, tanulókat egyaránt. E két kategória szempontjából problémát jelent, hogy e törvény azt sugallja, hogy egy gyermek vagy sajátos nevelési igényű, vagy tehetséges lehet, de egyszerre mindkettő nem lehet. Ez természetesen fals megközelítés, hiszen a tehetség és a sajátos nevelési igény nem zárja ki egymást. 

The talent care of children with special educational needs

Ferenc Mező PhD

Eszterházy Károly University, Pedagogy Department, Psychological Institute

Abstract: The Law nr. 2011. CXC of National Public Education lists children with special educational needs among children who need special treatment. In the case of these to categories the fact the law suggests that a student cannot be talented and requiring special education at the same time. Obviously this is a false approach as talent and special educational needs don't exclude each other.

 

 

11.00 - 11.20   KÁVÉSZÜNET

 

 

11.20 - 11.40

Előadás címe: Van-e út négy keréken a munka világába?

Előadó neve: Komjáthy Zsuzsanna PhD, gyógypedagógus

Delegáló intézmény, munkahely: Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar Gyógypedagógia Tanszék

Összefoglalás: Az előadás egy pilot kutatás eredményein keresztül mutatja be a mozgáskorlátozott emberek nyílt munkaerő-piaci integrációjának lehetőségeit, munkavállalói helyzetének alakulását, Nyugat-Dunántúl huszonhárom nagyvállalatának foglalkoztatási gyakorlatán keresztül.

Is there a journey on four wheels to the world of work?

Zsuzsanna Komjáthy PhD, Special Education Teacher

István Széchenyi University Apáczai Csere János Faculty of Special Education

Abstract: The presentation presents the possibilities of the open integration of people with reduced mobility into the labor market through the results of a pilot study, and their employment situation through the employment practices of twenty-three large companies in Western Transdanubia.

 

 

11.40 - 12.00

Előadás címe: Mentális zavarral küzdő szülők gyermekeinek interszektoriális ellátása, a mentális zavarok transzgenerációs átadásának prevenciós lehetőségei

Előadó neve: Pichler Zsófia, egyetemi tanársegéd

Delegáló intézmény, munkahely: ELTE BGGYK Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet, ELTE PPK Pszichológiai Doktori Iskola

Összefoglalás: A mentális zavarok transzgenerációs átadásának jelentős a kockázata. A prevenciós programok az ellátórendszer szektorainak koordinált működését igénylik, beleértve a pszichopedagógiai ellátást is.

Intersectorial care of children of parents with a mental disorder; options for prevention of transgenerational transmission of mental disorders

Zsófia Pichler, assistant lecturer

ELTE BGGYK Institute of Special Needs Education for People with Atypical Behaviour and Cognition, ELTE PPK Doctoral School of Psychology

Abstract: Transgenerational transmission of mental disorders is regarded as a serious risk. Prevention programs require coordinated intersectorial collaboration, including psychopedagogical care.

 

 

12.00 - 12.20

Előadás címe: Szociális és emocionális készségek fejlesztésének technikái 

Előadó neve: Pechan Eszter, gyógypedagógus

Delegáló intézmény, munkahely: ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola Gyógypedagógia Program, Budapest III. Tankerület Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, EGYMI, Kollégium, Gyermekotthon

Összefoglalás: A szociális és emocionális készségek, képességek fejlesztése éppen olyan fontos része a pedagógiai munkának, mint a kognitív képességeké. Az előadás célja, hogy olyan technikákat mutasson be, melyek a gyermekek lelki egészségét megőrzik, vagy helyreállítják, társas kapcsolataikat harmonikusabbá teszik, együttműködésüket fokozzák.

Techniques for developing social and emotional skills

Eszter Pechan, special educational teacher

Special Educational Program of Education Doctoral School, ELTE University, Budapest III. Tankerület Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, EGYMI, Kollégium, Gyermekotthon

Abstract: The development of social and emotional skills and abilities is just as important part of pedagogical work as cognitive abilities. The purpose of the lecture is to present techniques that preserve or restore children's mental health, make their social relationships more harmonious and enhance their cooperation.

 

 

12.20 - 12.40

Előadás címe: Mi is az az oppozíciós zavar?

Előadó neve: Reményi Tamás, mesteroktató, gyógypedagógus, szenzoros integrációs terapeuta

Delegáló intézmény, munkahely: ELTE, BGGYK, Laborc Általános Iskola

Összefoglalás: Elfogadható-e ha bizonyos időszakban a gyerekek opponálnak és dacosak? Ezt a diagnózist nem szüksége adni egy kisgyereknek, aki épp felfedezte kedvenc új szavát „nem”. Az oppozíciós zavar a közoktatási időszak korai időszakától a serdülőkorig kerül diagnosztizálásra. Az oppozíciós zavarral küzdő gyerekek jól körülírható viselkedészavar-mintázattal rendelkeznek.

What is oppositional disorder?

Tamás Reményi, Master Teacher, Sensory Integration Therapist

ELTE, BGGYK, Special Educational Teacher, Laborc Primary School

Abstract: It is normal for children to be oppositional and defiant at least some of the time? The diagnosis should not be given, for example, to a toddler who has just discovered that her new favorite word is “no”. ODD is typically diagnosed around early elementary school ages and stops being diagnosed around adolescence. Kids who have ODD have a well-established pattern of behavior problems.

 

 

12.40 - 13.20   EBÉDSZÜNET

 

 

13.20 - 13.40

Előadás címe: Agresszió az iskolában

Előadó neve: Egri Tímea PhD, gyógypedagógus1, Matuszka Balázs PhD, pszichológus2, Bácskai Erika PhD, szociológus3, Gerevich József PhD, pszichiáter4

Delegáló intézmény, munkahely: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar1, Pázmány Péter Katolikus Egyetem2, Addiktológiai Kutató Intézet3.4

Összefoglalás: Az iskola, akárcsak a munkahely számos agresszív megnyilvánulás helyszíne lehet. Az elmúlt évek kutatási eredményei azt mutatják, hogy a tanulók erőszakos magatartása növekvő tendenciát mutat. A tankötelezettség kötelező közszolgáltatást jelent, mely miatt fontos lenne mind a többségi oktatási intézmények, mind a speciális, gyógypedagógiai intézmények résztvevői számára biztosítani a testi- és lelki biztonság védelmét, mely erőszakmentes jellegéből adódóan pozitív módon segítené a tanulók iskolai teljesítményét.

Aggression in the school

Tímea Egri PhD, Special Needs Educator and Therapist1, Balázs Matuszka PhD, Psychologist2, Erika Bácskai PhD, Sociologist3, József Gerevich PhD, psychiatrist4

ELTE Bárczi Gusztáv Faculty of Special Needs Education1, Pázmány Péter Catholic University2, Institute for Addiction Research3,4

Abstract: The school, just like the place of work, can be the scene of several aggressive manifestations. The results of the researches done during the last few years say that students’ violent behaviour shows increasing tendency. Compulsory education means compulsory services, therefore it would be important to provide protection of physical and mental safety for the participants of the mainstream schools and institutions for children with disability as well. Students in general and special education experience bullying. However, few empirical investigations have examined involvement in bullying among disabilities.